List of Words for Diplo’s Climate Building Illustration: Language

Thank you for your support and happy translating! Please contact us should you encounter any problems.


This column includes all the words that need translating.
Below, you can add the translation here ... if you are unsure, leave blank or put a question mark, others will be able to help.


Climate Change Building – Under Construction
Ndertesa e ndryshimeve klimaterike


1% GDP
1% PPB
Adaptation
Pershtatje
Agriculture
Bujqesi
Alternative Energy
Energji alternative
Annex I
Aneksi I
Annex II
Aneksi II
AOSIS
Aleanca e Shteteve te Vogla dhe Ishullore
Bio fuel
Karburant bio
Biodiversity
Diversiteti biologjik
Blame
Faj
Cancún
Kankun
Cancún Agreement
Marreveshja e Kankunit
Cap-and-trade-system
Sistemi i kapjes-tregtimit
Cars
Veturat
China
Kina
Clean Development
Zhvillim i paster
Climate Justice
Drejtesi Klimaterike
CO2 storage
Ruajtesit e CO2
Commodification
Komercializem
Common but Differentiated Responsibilities
Pergjegjesi te Perbashketa por te Diferencuara
Copenhagen
Kopenhagen
Copenhagen Accord
Marreveshja e Kopenhagenit
Copy … Paste
Kopjoj..Ngjis
Data Evidence
Evidence te dhenash
Deforestation
Shpyllezim
Development
Zhvillim
Discount Rate
Tarife e reduktuar
Drought
Thatesire
Durban
Durban
Economy
Ekonomi
Energy security
Siguri energjitike
EU
BE
Fear
Frike
Food Security
Siguri ushqimore
Future Generations
Brezat e ardhshem
G2
G2
G20
G20
G77
G77
Global commons
Gjerat e perbashketa globale
Greenpeace
Greenpeace
Health
Shendeti
Hot Air
Ajer i nxehte
Human Rights
Te drejtat e njeriut
Ice Sheet
Shtresa e akullit
India
India
Indifference
Indiference
Investment
Investim
IPCC
IPCC-Paneli Nderkombetar per Ndryshimet Klimaterike
IPCC
IPCC- Paneli Nderkombetar per Ndryshimet Klimaterike
Kyoto
Kioto
Law and Governance
Ligji dhe Qeverisja
Limits to Growth
Kufizimet per rritjen
Low carbon economy
Ekonomi me nivel te ulet karboni
Luxury Emissions
Leshimet luksoze
Media
Media
Media
Media
Melting Glaciers
Akullnajat qe shkrijne
Millennium Goals
Objektivat e Mijevjecarit
Mitigation
Lehtesim
Modelling
Modelim
Money
Para
Montreal Protocol
Protokolli i Monrealit
No global deal
Pa marreveshje globale
Non-Annex
Jo i aneksit
Ocean Acidification
Acidifikimi i oqeanit
Oil
Nafta
OPEC
OPEC(Organizata e Eksportuesve te Naftes)
Police
Policia
Polluters Pay
Ndotesit paguajne
Poverty Reduction
Reduktim i varferise
Precautionary Principle
Parimi parandalues
Probability
Mundesi
Profit
Fitim
REDD
REDD
Religion & Climate
Feja & Klima
Responsibility
Pergjegjesi
Rio
Rio
Scepticism
Skepticizem
Science
Shkence
Sea Level Rise
Rritja e nivelit te detit
Social Cost
Kosto sociale
Social Transformation
Transformim social
Society
Shoqeria
Solar Activity
Aktivitet diellor
South Africa
Afrika e Jugut
Umbrella Group
Grupi Ambrelle
Uncertainty
Paqartesi
Under Construction
Ne ndertim
Under Construction by
Ne ndertim prej
UNFCCC
UNFCC (Konventa Kornize e OKB-se per Ndryshimet Klimaterike)
USA
SHBA
Values
Vlerat
WMO
OBM (Organizata Boterore e Meteorologjise)


This drawing illustrates Diplo’s approach to training and research on climate change.
Kjo skice ilustron perqasjen e Diplo-s per trajnim dhe kerkim ne fushen e ndryshimeve klimaterike.
Translation by:
[Please also add the details under which you would like to be mentioned on the illustration: e.g. name and affiliation (company or university, or NGO, ect.)]
Perkthyer nga: Lorenc Xhaferraj, Diplo Alumni, Diplomat, MPJ e Shqiperise.