List of Words for Diplo’s Climate Building Illustration:
Kwanyama, tribal language of the Oshiwambo, Namibia

Thank you for your support and happy translating! Please contact us should you encounter any problems.


This column includes all the words that need translating.
Below, you can add the translation here ... if you are unsure, leave blank or put a question mark, others will be able to help.


Climate Change Building – Under Construction1% GDP
Opresent imwe yOmahupilo
Adaptation
Okuikilila onghalo
Agriculture
Uunamapya nuniimuna
Alternative Energy
Eedjo dimwe dEenghono
Annex I
Annex I
Annex II
Annex II
AOSIS
AOSIS
Bio fuel
Omahooli omuku
Biodiversity
Ewapalo lOushitwe
Blame
Okulundila
Cancún
Cancun
Cancún Agreement
Eudafano la Cancun
Cap-and-trade-system
Omapingafano
Cars
Eetuwa
China
OKiina
Clean Development
Ehumokomesho liwa
Climate Justice
Ondjele nouyuuki
CO2 storage
Omapungulilo o mepo
Commodification
Okufaafanifa aishe
Common but Differentiated Responsibilities
Yafaafana ashike oina onakuwanifwa yayooloka
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen Accord
Omaudafono a Copenhagen
Copy … Paste
Okukufapo ... Okunateka
Data Evidence
Omauyelele oku kwashilipaleka
Deforestation
Embuwapaleko
Development
Ehumo komesho
Discount Rate
Ondado yakufwa
Drought
Oshikukuta
Durban
Durban
Economy
Omahupilo oshilongo
Energy security
Omahupilo eedjo dopaEnghono
EU
Ongongahangano yaEuropa
Fear
Okutila
Food Security
Omahupilo opaikulya
Future Generations
Epupi lokomongula
G2
Oukumwe wOilongo ivali
G20
Oukumwe wOilongo omilongo mbali
G77
Oukumwe wOilongo omilongo heyali na heyali
Global commons
Omaupyakadi afaafana
Greenpeace
Oushitwe wawapala notaukalele
Health
Uudjolowele
Hot Air
Omepo iipyu
Human Rights
Uufemba womunhu
Ice Sheet
Kuna omahaisa
India
Iindia
Indifference
Inai yooloka
Investment
Omapungulilo
IPCC
IPCC
IPCC
IPCC
Kyoto
Kyoto
Law and Governance
Oveta noku pangela
Limits to Growth
Omaupyakadi eyokomesho
Low carbon economy
Om'ku wuudio ulipedu pamahupilo
Luxury Emissions
Ekakeko lewangadjo lixwepo
Media
Oikundaneki
Media
Oikundaneki
Melting Glaciers
Ehengumuko la Glaciers
Millennium Goals
Omafaneko
Mitigation
Oku xwepopeka onghalo
Modelling
Oku hopaenena
Money
Oimaliwa
Montreal Protocol
Omaudafano a Montreal
No global deal
Puhena etwokumwe mounyuni
Non-Annex
Ku hena imwe
Ocean Acidification
Okudiiopaleka efuta
Oil
Omaholi
OPEC
Okakomisi kOngonghangano yOmahooli mOunyuni
Police
Opolifi
Polluters Pay
Ofuto kOvakakeki
Poverty Reduction
Oku shonopeka oluhepo
Precautionary Principle
Omalondwelo neenghedi
Probability
Okutengeneka
Profit
Oyuuyemo
REDD
REDD
Religion & Climate
Omaitavelo nonghalo yOmhepo
Responsibility
Ohinaku wanifwa
Rio
Rio
Scepticism
Okuhena eitavelo
Science
Ounongononi
Sea Level Rise
Efuta tali itumbu
Social Cost
Oupyakadi mOshiwana
Social Transformation
Omalunduluko mOshiwana
Society
Oshiwana
Solar Activity
Oinyangadalwa tolongifa enghono detango
South Africa
South Africa
Umbrella Group
Ongudu mOnduda imwe
Uncertainty
Iha ilineekelwa
Under Construction
Ili tailongwa
Under Construction by
Ili tai longwa ku
UNFCCC
Okakomisi kevyulonghalo kOiwanahangano
USA
USA
Values
Ongushu
WMO
WMO


This drawing illustrates Diplo’s approach to training and research on climate change.
Efano eli ola fatululwa pandungedilaadilo ya Diplo moku kwafela oku yandja omauyelele nomapekaapeko omalunduluko onghalo yOmepo.
Translation by:
[Please also add the details under which you would like to be mentioned on the illustration: e.g. name and affiliation (company or university, or NGO, ect.)]
La fatululwa ku: Mr. Immanuel Haihonya. Oo eli
Acting Chief Training Officer, mou Ministry of Foreign Affairs, mo Republic ya Namibia.