List of Words in Diplo’s Climate Building Illustration: Swedish


Climate Change Building– Under Construction
Klimatförändringsbyggnad - under uppbyggnad


1% GDP
1% BNP
Adaptation
Anpassning
Agriculture
Jordbruk
Alternative Energy
Alternativ energi
Annex I
Annex I
Annex II
Annex II
AOSIS
AOSIS
Bio fuel
Biobränsle
Biodiversity
Biologisk mångfald
Blame
skuld
Cap-and-trade-system
System för handel med utsläppskvoter
cars
bilar
China
Kina
Clean Development
Ren utveckling
Climate Justice
klimaträttvisa
CO2 storage
CO2-lagring
Commodification
Omvandling till en handelsvara
Common but Differentiated Responsibilities
Gemensamt men differentieratansvar
Copenhagen
Köpenhamn
CopenhagenAccord
Köpenhamnsavtalet
Copy … Paste
Kopiera… Klistra in
Data Evidence
bevismaterial
Deforestation
Avskogning
Deforestation
Avskogning
Development
Utveckling
Discount Rate
Diskonteringsfaktor
Drought
Torka
Durban
Durban
economy
ekonomi
Energy security
energisäkerhet
EU
EU
Fear
rädsla
Food Security
Livsmedelssäkerhet
Future Generations
Framtida generationer
G2
G2
G20
G20
G77
G77
Global commons
Globala allmänningar
Greenpeace
Greenpeace
Health
Hälsa
Human Rights
Mänskliga rättigheter
Ice Sheet
Istäcke
India
Indien
Indifference
likgiltighet
Investment
Investering
IPCC
IPCC (FN:s klimatpanel)
IPCC
IPCC (FN:s klimatpanel)
Kyoto
Kyoto
Law and Governance
Lag och samhällsstyrning
Limits to Growth
Gränser för tillväxt
Low carbon economy
ekonomi med låga koldioxidutsläpp
Luxury Emissions
Lyxutsläpp
Media
media
Media
Media
Melting Glaciers
Smältande glaciärer
Millennium Goals
Millenniemålen
Mitigation
Begränsning (lindring)
Modelling
Modellering
Money
Pengar
Montrealprotocol
Montrealprotokollet
No global deal
Ingen global överenskommelse
Non-Annex
Icke Annex
Ocean Acidification
Havets försurning
Oil
Olja
OPEC
OPEC
Police
Polis
Polluters Pay
Förorenaren betalar
Poverty Reduction
Fattigdomsbekämpning
Precautionary principle
Försiktighetsprincip
Probability
Sannolikhet
Profit
Vinst
REDD
REDD
Religion & Climate
Religion och klimat
Responsibility
Skyldighet, ansvar
Rio
Rio
Scepticism
skepsis
Science
Vetenskap
Sea Level Rise
havsnivåhöjning
Social Cost
Social kostnad
Social Transformation
Social omvandling
Society
Samhälle
Solar Activity
solaktivitiet
South Africa
Sydafrika
Umbrella Group
Paraplygruppen
Uncertainty
Ovisshet
Under Construction
Under uppbyggnad
Under Construction by
Under konstruktion av
UNFCCC
UNFCCC (FN:s klimatkonvention)
USA
USA
USSR hot air
Sovjetunionen s.k. “hot air”
Values
Värderingar
WMO
WMO


This drawing illustrates Diplo’s approach to training and
research on climate change.
Den här bilden illustrerar Diplos förhållningssätt till utbildning och forskning om klimatförändringar.
Translation by:

[Please also add the details under which you would
like to be mentioned on the illustration: e.g. name and affiliation (company or university, or NGO, ect.)]
Översatt av: Petra Kjell

List of Words in Diplo’s Climate Building Illustration: Swedish


Klimatförändringsbyggnad - under uppbyggnad
Climate Change Building– Under Construction


1% BNP
1% GDP
Alternativ energi
Alternative Energy
Annex I
Annex I
Annex II
Annex II
Anpassning
Adaptation
AOSIS
AOSIS
Avskogning
Deforestation
Avskogning
Deforestation
Begränsning (lindring)
Mitigation
bevismaterial
Data Evidence
bilar
cars
Biobränsle
Bio fuel
Biologisk mångfald
Biodiversity
CO2-lagring
CO2 storage
Diskonteringsfaktor
Discount Rate
Durban
Durban
ekonomi
economy
ekonomi med låga koldioxidutsläpp
Low carbon economy
energisäkerhet
Energy security
EU
EU
Fattigdomsbekämpning
Poverty Reduction
Förorenaren betalar
Polluters Pay
Försiktighetsprincip
Precautionary principle
Framtida generationer
Future Generations
G2
G2
G20
G20
G77
G77
Gemensamt men differentieratansvar
Common but Differentiated Responsibilities
Globala allmänningar
Global commons
Gränser för tillväxt
Limits to Growth
Greenpeace
Greenpeace
Hälsa
Health
Havets försurning
Ocean Acidification
havsnivåhöjning
Sea Level Rise
Icke Annex
Non-Annex
Indien
India
Ingen global överenskommelse
No global deal
Investering
Investment
IPCC (FN:s klimatpanel)
IPCC
IPCC (FN:s klimatpanel)
IPCC
Istäcke
Ice Sheet
Jordbruk
Agriculture
Kina
China
klimaträttvisa
Climate Justice
Köpenhamn
Copenhagen
Köpenhamnsavtalet
CopenhagenAccord
Kopiera… Klistra in
Copy … Paste
Kyoto
Kyoto
Lag och samhällsstyrning
Law and Governance
likgiltighet
Indifference
Livsmedelssäkerhet
Food Security
Lyxutsläpp
Luxury Emissions
Mänskliga rättigheter
Human Rights
media
Media
Media
Media
Millenniemålen
Millennium Goals
Modellering
Modelling
Montrealprotokollet
Montrealprotocol
Olja
Oil
Omvandling till en handelsvara
Commodification
OPEC
OPEC
Ovisshet
Uncertainty
Paraplygruppen
Umbrella Group
Pengar
Money
Polis
Police
rädsla
Fear
REDD
REDD
Religion och klimat
Religion & Climate
Ren utveckling
Clean Development
Rio
Rio
Samhälle
Society
Sannolikhet
Probability
skepsis
Scepticism
skuld
Blame
Skyldighet, ansvar
Responsibility
Smältande glaciärer
Melting Glaciers
Social kostnad
Social Cost
Social omvandling
Social Transformation
solaktivitiet
Solar Activity
Sovjetunionen s.k. “hot air”
USSR hot air
Sydafrika
South Africa
System för handel med utsläppskvoter
Cap-and-trade-system
Torka
Drought
Under konstruktion av
Under Construction by
Under uppbyggnad
Under Construction
UNFCCC (FN:s klimatkonvention)
UNFCCC
USA
USA
Utveckling
Development
Värderingar
Values
Vetenskap
Science
Vinst
Profit
WMO
WMO


Den här bilden illustrerar Diplos förhållningssätt till utbildning och forskning om klimatförändringar.
This drawing illustrates Diplo’s approach to training and research on climate change.
Översatt av: Petra Kjell
Translation by:

[Please also add the details under which you would like to be mentioned

on the illustration: e.g. name and affiliation (company or university, or NGO, ect.)]