List of Words for Diplo’s Climate Building Illustration: Language

Thank you for your support and happy translating! Please contact us should you encounter any problems.


This column includes all the words that need translating.
Below, you can add the translation here ... if you are unsure, leave blank or put a question mark, others will be able to help.


Climate Change Building – Under Construction
Isqkhiwo sokushintsha kwesima sezulu - isakhiwa


1% GDP
Iphesenti elilodwa le GDP
Adaptation

Agriculture
Ezolimo
Alternative Energy

Annex I

Annex II

AOSIS
AOSIS
Bio fuel

Biodiversity
Izinhlobe ezehlukane zemvelo
Blame
Ukusola
Cancún

Cancún Agreement

Cap-and-trade-system

Cars

China
EShayina
Clean Development
Ukuthuthukiswaokuhlanzekile
Climate Justice
Ubulingiswa besimo sezulu
CO2 storage
Indawo yokugcina iCO2
Commodification

Common but Differentiated Responsibilities

Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen Accord

Copy … Paste
Ukukopisha bese uyanamethelisa
Data Evidence
Ubufakazi obubhaliwe
Deforestation
Ukuqwdwa kwamahlatin or
Ukuqedwa kwamahlathi
Development
ukuthuthuka
Discount Rate
Ukunciphisa intela
Drought
Isomiso
Durban

Economy

Energy security

EU
EU
Fear
Ukwesaba
Food Security

Future Generations
Ikusasa lentsha
G2
G2
G20
G20
G77
G77
Global commons

Greenpeace
Greenpeace
Health
Esempilo
Hot Air
Umoya oshisayo wase
Human Rights
Amalungelo abantu
Ice Sheet

India
ENdiya
Indifference

Investment

IPCC
IPCC
Kyoto
Kyoto
Law and Governance
Umthetho nkuphatwa kwawo
Limits to Growth

Low carbon economy

Luxury Emissions

Media
Izimtoni zokusakaza
Melting Glaciers
Ukunubilika kweqhwa
Millennium Goals
Imigamo yeminyaka eyinkulungwane
Mitigation

Modelling

Money
imali
Montreal Protocol

No global deal

Non-Annex

Ocean Acidification
Ukubamuncu kolwandle
Oil
Amafutha
OPEC
OPEC
Police
Amaphoyisa
Polluters Pay

Poverty Reduction
Ukunuphisa inhlupheko
Precautionary Principle

Probability

Profit
inzuzo
REDD
REDD
Religion & Climate
Ezenkolo nesimo sezulu
Responsibility
Kusemahlombe akho
Rio
Rio
Scepticism

Science
iSayensi
Sea Level Rise
Ukukhuphuta kwezinga lolwandle
Social Cost
Izindleko zomphakatin
Social Transformation
Ukuguquka kwesimo sompikakathi
Society
Umphakatin
Solar Activity

South Africa
Mzansi Afrika
Umbrella Group
Izinhlanga ezingaphansi kombutho owodwa
Uncertainty
ukungaqinisekisi
Under Construction
Ngaphansi kwesakhiwo
Under Construction by
Isakhiwa ngu-
UNFCCC
UNFCCC
USA
Emelika
Values

WMO
WMO


This drawing illustrates Diplo’s approach to training and research
on climate change.
Lodwebo kapiplo ucacisa indlela yokuqeqesha nokucwaningwa kokushintsha bwesimo sezulu
Translation by:

[Please also add the details under which you would like to be
mentioned on the illustration: e.g. name and affiliation (company or university, or NGO, ect.)]
Translation by:

Seme Municipality Youth Mentors
Nomusa Vilakazi